Nederlands

1. Definities
overeenkomst: de reisovereenkomst tussen NFP bvba en de reiziger;
reiziger: degene die met NFP bvba een reisovereenkomst sluit, en degene(n) ten behoeve van wie die reisovereenkomst wordt gesloten;
reissom: de reissom zoals overeengekomen voor de reisperiode en het reistraject;
reis: de tussen NFP bvba en de reiziger overeengekomen reis over het reistraject, gedurende de reisperiode;
schip: het schip dat wordt gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst;
reisperiode: de periode van inschepen in de vertrekhaven tot het van boord gaan in de doelhaven, zoals overeengekomen tussen NFP bvba en de reiziger;
reistraject: het traject van de vertrekhaven naar de doelhaven dat NFP bvba en de reiziger zijn overeengekomen;

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen NFP bvba en de reiziger gesloten overeenkomst.
2.2. Individuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Verplichtingen NFP bvba
3.1. NFP bvba vervoert de reiziger en diens bagage met het schip over het reistraject gedurende de reisperiode, met inachtneming van hetgeen in deze overeenkomst is bepaald.
3.2. NFP bvba spant zich ervoor in dat het schip zich bij aanvang van de reisperiode in goede staat bevindt, voor het reistraject voldoende is uitgerust met veiligheidsvoorzieningen en voldoende is bevoorraad.
3.3. NFP bvba bemant het schip gedurende de reis met een schipper die gekwalificeerd is voor het afleggen van die reis.
3.4. NFP bvba verplicht zich een aansprakelijkheidsverzekering te sluiten
3.5. In de reissom is inbegrepen:
• Huur van het schip met voldoende bemanning
• Gebruik van alle materiaal behorend bij het schip
• Verbruik van gas, brandstof, electriciteit, water
• Havengelden
• Schoonmaak
• Gebruik van handdoeken en bedlinnen
• Maaltijden en dranken bij de maaltijden
• BTW indien van toepassing
3.6. In de reissom is niet inbegrepen:
• Vervoer heen en terug naar vertrek- en aankomsthaven
• Eventuele uitstappen aan land
• Eventueel restaurantbezoek. In geval de reiziger ervoor kiest om een of meerdere maaltijden aan boord van het schip niet te nuttigen, bijvoorbeeld omwille van restaurantbezoek, zal hij geen aanspraak kunnen maken op restitutie van een deel van de reissom.

4. Verplichtingen reiziger
4.1. De reiziger is verplicht de aanwijzingen van de schipper en de veiligheidsvoorschriften op te volgen.
4.2. De reiziger garandeert dat hij geen smokkelwaar, verboden verdovende middelen, (vuur)wapens, gevaarlijke stoffen, levende dieren dan wel andere verboden goederen aan boord brengt. De reiziger dient zich er zelf over te informeren bij de autoriteiten van het/de betreffende land(en) wat een verboden goed is. De reiziger garandeert bij ondertekening van de reisovereenkomst dat de bagage van de reiziger de genoemde zaken niet bevat. De schipper is gerechtigd zich te overtuigen van de aard of de gesteldheid van de bagage, indien hij vermoedt dat hij, de aard of de gesteldheid van de door de reiziger aan boord gebrachte bagage kennende, deze niet aan boord zou hebben toegelaten. De schipper zal dit onderzoek alleen doen in aanwezigheid van de reiziger of, wanneer dit niet mogelijk is, in bijzijn van twee personen van wie overigens geen hulp verlangd zal kunnen worden.
4.3. De reiziger garandeert dat hij in het bezit is van een paspoort en van visa die nodig zijn voor het reistraject, en die geldig zijn tot een maand na de reisperiode. Tevens dient de reiziger te beschikken over eventuele andere documenten die nodig zijn om in de vertrekhaven aan boord te gaan en in de doelhaven van boord te gaan. De reiziger dient zichzelf te informeren over de benodigde documenten en dient deze zelf aan te vragen en te bekostigen.
4.4. De reiziger bevestigt met het sluiten van de overeenkomst dat zijn gezondheid zodanig is dat hij de reis zonder gezondheidsproblemen kan volbrengen. Een reiziger die weet dat hij lijdt aan hartklachten, epilepsie, diabetes of een aandoening die alleen dankzij consequent medicijngebruik onder controle kan worden gehouden, of bepaalde voedselallergieën, dient daarvan bij het sluiten van de overeenkomst melding te maken aan NFP bvba en/of de schipper.
4.5. Indien de reiziger een verplichting niet nakomt is NFP bvba of de schipper op ieder moment gerechtigd de overeenkomst op te zeggen, de inscheping of het vervoer te weigeren of de ontscheping te bevelen van een opvarende die naar het oordeel van NFP bvba of haar schipper een gevaar vormt voor het schip, de opvarenden of voor zichzelf, die in onvoldoende conditie verkeert om te reizen, of die de gezondheid, de veiligheid of het welzijn van de overige opvarenden in gevaar brengt. In dat geval heeft de reiziger geen recht op restitutie van (een deel van) de reissom. NFP bvba is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.

4.6. Diversiteit. NFP bvba respecteert alle mensen, ongeacht leeftijd, gender, etnisch-culturele afkomst, seksuele geaardheid en genderidentiteit, lichamelijke, psychische en verstandelijke mogelijkheden, socio-economische status, en levensbeschouwing. Van de reiziger wordt verwacht dat hij/zij dit respect deelt.

4.7. De reiziger die een verplichting niet nakomt is aansprakelijk voor schade van NFP bvba die daarmee verband houdt.

5. Wijziging overeenkomst
5.1. NFP bvba is bevoegd de reisovereenkomst te wijzigen, op een wezenlijk punt alleen indien daar een gewichtige reden voor is. De reden van de wijziging wordt de reiziger onverwijld medegedeeld.
5.2. Indien het reistraject of de reisperiode wijzigt door (verwachte) weersomstandigheden of onvoorziene omstandigheden dan komt schade van de reiziger die daarvan het gevolg is niet voor rekening van NFP bvba. De reiziger dient daar bij het boeken van zijn vervoer vanuit de doelhaven rekening mee te houden.

6. Aansprakelijkheid
6.1. Indien NFP bvba aansprakelijk is voor schade aan de persoon van een reiziger, kan die aansprakelijkheid nooit tot een grotere schadevergoedingsplicht leiden dan het bedrag waarvoor een door NFP bvba gesloten aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.
6.2. NFP bvba is alleen aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verlies dan wel beschadiging van (een deel van) de bagage, indien het voorval dat hiertoe leidde zich voordeed tijdens het vervoer en voor zover dit voorval is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder had kunnen vermijden of waarvan een vervoerder de gevolgen redelijkerwijs had kunnen verhinderen.
6.3. NFP bvba is niet aansprakelijk voor goederen die niet nodig zijn voor het maken van de reis overeenkomstig de reisovereenkomst die problemen kunnen veroorzaken van welke aard dan ook. De schipper houdt zich het recht voor betreffende zaken van boord te (laten) verwijderen. Indien NFP bvba aansprakelijk gehouden kan worden voor beschadiging of verlies van bagage dan vallen voornoemde artikelen buiten deze aansprakelijkheid en komen zodoende nooit voor een vergoeding in aanmerking.
6.4. NFP bvba is niet aansprakelijk in geval van verlies of beschadiging van geldstukken, verhandelbare documenten, goud, zilver, juwelen, sieraden, kunstvoorwerpen of andere zaken van waarde.
6.5. De reiziger is aansprakelijk voor schade die hij of zijn bagage veroorzaakt.
6.6. De reiziger is aansprakelijk voor schade van NFP bvba die ontstaat doordat van het reistraject moet worden afgeweken door een aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid.

7. Verzekering
7.1. NFP bvba beschikt over de nodige verzekeringen. De reizigers dienen zelf zorg te dragen voor voldoende verzekering, zoals een annuleringsverzekering en/of een reisbijstandverzekering.

8. Betaling
8.1. De reiziger dient de reissom te betalen bij boeking.
8.2. Bij niet tijdige betaling van de reissom is de reiziger zonder ingebrekestelling in verzuim.

9. Annulering
9.1. Indien de reiziger de reisovereenkomst wil annuleren dient hij NFP bvba daarvan terstond, schriftelijk in kennis te stellen. De reiziger dient NFP bvba in dat geval de schade te vergoeden die zij daardoor lijdt.
9.2. De schade die NFP bvba door een annulering lijdt wordt vastgesteld op:
• 50% van de reissom, bij annulering tot zes maanden voor aanvang van de reisperiode;
• 75% van de reissom bij annulering tot drie maanden voor de aanvang van de reisperiode;
• 90% van de reissom bij annulering tot een maand voor aanvang van de reisperiode;
• De volledige reissom bij annulering vanaf een maand voor aanvang van de reisperiode.
9.3. De reiziger die een reis annuleert kan NFP bvba verzoeken of een derde in zijn plaats de geboekte reis mag maken. NFP bvba is vrij in haar beoordeling of die derde aan alle voorwaarden van de reisovereenkomst voldoet en voor haar acceptabel is. Als dat het geval is, is de reiziger niet meer dan 10% van de reissom verschuldigd.

10. Opzegging door de reiziger wegens het niet beschikbaar zijn van het schip
10.1. De reiziger is gerechtigd het Reiscontract op te zeggen wanneer hem door NFP bvba is medegedeeld is dat het schip niet op de datum en de plaats, als aangegeven in de aanbieding, te zijner beschikking is of zal kunnen zijn.
10.2. Na een geldige opzegging door de reiziger op deze grond zal NFP bvba de eventueel reeds door de Reiziger betaalde (delen van de) reissom aan de reiziger terugbetalen.
10.3. NFP bvba is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de reiziger ontstaan in verband met het niet ter beschikking zijn van het schip, tenzij de schade is ontstaan uit een eigen handelen of nalaten van NFP bvba of de schipper, dan wel met opzet die schade veroorzaakt te hebben, hetzij door roekeloos handelen met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit voort zou vloeien.

11. Opzegging wegens beschadiging schip
11.1. De reiziger en NFP bvba zijn beiden gerechtigd de overeenkomst op te zeggen wanneer het schip tijdens de reis, zonder dat het vergaan is, zodanig beschadigd blijkt te zijn dat het schip het herstel, nodig voor de uitvoering van de overeenkomst, niet waard is of dat dit herstel binnen redelijke tijd niet mogelijk is.
11.2. Na een geldige opzegging door de reiziger of door NFP bvba op deze grond zal NFP bvba het deel van de reissom aan de reiziger terugbetalen, evenredig aan dat deel van de reis dat niet is uitgevoerd, verminderd met eventuele vaste kosten en kosten verband houdende met het bereiken van de in redelijkheid meest geschikte haven of plaats voor de spoedigste ontscheping van de reizigers.
11.3. De reiziger alsmede NFP bvba zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan in verband met beschadiging van het schip, tenzij en voor zover de schade is ontstaan uit een eigen handelen of nalaten, geschied hetzij met opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.

12. Bericht van opzegging
12.1. Iedere opzegging geschiedt schriftelijk per post, per telegram of enig ander spoedbericht, waarvan de ontvangst duidelijk aantoonbaar is en de overeenkomst eindigt op het ogenblik van ontvangst daarvan. Op het moment van ontvangen zal NFP bvba de reiziger een bevestiging van ontvangst geven.

13. Bagage
De reiziger houdt bij het samenstellen van zijn bagage rekening met de beperkte hoeveelheid bergruimte aan boord van een schip. Bagage mag per reiziger niet zwaarder wegen dan 40kg, niet meer ruimte innemen dan 2 grote tassen, en dient aan boord zo te worden geplaatst dat daarvan geen hinder wordt ondervonden. Koffers met een harde schaal zijn niet toegestaan.

14. Klachten
De reiziger dient klachten over de uitvoering van de overeenkomst binnen twee weken nadat deze zijn ontstaan, schriftelijk en gemotiveerd in te dienen bij NFP bvba.

15. Geschillen
15.1. Op geschillen die verband houden met deze overeenkomst, is Belgisch recht van toepassing.
15.2. Alleen een Belgische rechter is bevoegd om over die geschillen te oordelen.

English
 1. Definitions

Agreement: the contract between NFP bvba and the traveler

Traveler: the person that has an agreement with NFP bvba, and the person(s) on behalf of whom the agreement is made.

Travel fee: the fee as agreed for the travel period and the travel itinerary

Voyage: the voyage agreed between NFP bvba and the traveler over the travel itinerary during the travel period

Yacht: the yacht that is being used to execute the agreement

Travel period: the time between the boarding of the yacht in the start port and leaving the yacht in the destination port that was agreed between NFP bvba and the traveler.

Itinerary: the itinerary that was agreed between NFP bvba and the traveler from start to destination port.

 1. Applicability
  2.1. The general terms and conditions are applicable to the agreement between NFP bvba and the traveler
  2.2. Individual deviations from these general terms and conditions are only valid if agreed upon in writing.
 2. Obligations of NFP bvba
  3.1. NFP bvba will transport the traveler and his/her luggage over the travel itinerary during the travel period, taking into account what was agreed in this agreement.
  3.2. NFP bvba will do all reasonable effort to ensure that the yacht is in good condition at the start of the voyage, is well equipped with all necessary safety gear and has sufficient provisions.
  3.3. NFP bvba will staff the yacht with a skipper that is sufficiently experienced and qualified for the voyage.
  3.4. NFP bvba has a liability insurance.
  3.5. In the fee are included:
  • Rental of the yacht, sufficiently staffed.
  • Use of all the materials connected to the yacht.
  • Consumption of gas, fuel, electricity, water.
  • Harbour dues
  • Cleaning
  • Use of towels and bed sheets
  • Meals and drinks with meals
  • VAT if applicable
  3.6. The fee does not include:
  • Travel to and from the habours of departure and arrival
  • Any costs in connection with excursions on land
  • Restaurants. In case the traveler should choose to skip a meal on board the yacht, for example because he/she prefers to go to a restaurant, he/she will do so at own expense and will not get any refunds of the fee.
 3. Obligations of the traveler.
  4.1. The traveler must follow the instructions of the skipper and the written safety instructions at all times.
  4.2. The traveler guarantees that he does not carry any contraband, illegal drugs, (fire) arms, dangerous goods, living animals, nor any other illegal goods on board. The traveler should seek advice from the relevant authorities as to which goods are illegal in that particular country. The traveler guarantees that his luggage does not contain any of the aforementioned goods.  The skipper has the right to check the luggage if he suspects that it contains goods that he would not have allowed on board.  He will carry out such investigation only in the presence of the traveler, or, if this is not possible, in the presence of two other persons of which no assistance will be required.
  4.3. The traveler guarantees that he has a passport and the required visas necessary for the itinerary, and which are valid until one month after the voyage. The traveler must also possess any other documents necessary to board the yacht in the departure port or destination port.  The traveler must seek advice with the relevant authorities as to which documents are required, and must acquire these at his own expense.
  4.4. The traveler confirms that his health is sufficiently well to carry out the voyage without any problems.  Any traveler who knows to suffer from heart diseases, epilepsies, diabetes or any other disease which can only be kept under control due to a consequent use of medicines, or any food allergies, must inform NFP bvba and/or the skipper at the earliest convenience.
  4.5. If the traveler does not comply with one of the obligations, then NFP bvba or the skipper is has the right to stop the agreement, refuse boarding, refuse the voyage or order to disembark the traveler who is deemed to present a danger to the yacht, any persons on it, or himself; or any traveler who is physically unfit for the voyage or who may endanger the health, safety or wellbeing of the other travelers.  In such case the traveler will not have the right to reclaim part of the fee.  NFP bvba will not be liable to pay any indemnification.

4.6. Diversity.  NFP bvba respects all human beings, regardless of age, gender, ethnicity, cultural background, sexual orientation and gender identity; physical, psychological or intellectual capacities, socio-economic status, and religion.  The traveler is expected to share this respect.

4.7. Any traveler who causes damage to NFP bvba as a result of not complying with his obligations, will be liable to indemnify any costs related to this damage.

 1. Changes to this agreement
  5.1. NFP bvba has the right to change this agreement to any significant extent only if there are significant reasons to do so. The traveler will be informed of this immediately.
  5.2. If the itinerary or the travel period have to change because of weather or unexpected circumstances then NFP bvba will not be held responsible for any damages or losses incurred by the traveler. The traveler should take this into account when booking his flights.
 2. Liability
  6.1. In the case that NFP bvba would be liable for any damages incurred by the traveler, the total amount of the liability will be limited to the amount covered by NFP’s liability insurance.
  6.2. NFP bvba can only be held responsible for damages to or loss of luggage, if the incident that caused this damages or loss occurred during the voyage and if this incident was due to circumstances that could have been avoided by a careful skipper or of which the careful skipper could have limited the consequences.
  6.3. NFP bvba can not be held responsible for goods that are not necessary for the voyage according to this agreement, and that may cause problems of any kind. The skipper has the right to remove such goods from the yacht. Such goods are also excluded from any indemnifications as meant under 6.2.
  6.4. NFP bvba is not responsible in case of loss of or damage to valuables such as coins, tradeable documents, gold, silver, jewels, or pieces of art.
  6.5. The traveler is responsible for any damages caused by him or his luggage.
  6.6. The traveler is responsible for damages incurred to NFP bvba in case the itinerary has to be changed due to the traveler.
 3. Insurance
  7.1. NFP bvba has the necessary insurance cover. The traveler is advised to take care of his own insurance such as cancellation and/or travel insurance.
 4. Payment
  8.1. The traveler pays the fee when booking.
  8.2. If the traveler does not pay the fee on time, he will be in default without notice.
 5. Cancellation
  9.1. The traveler who wishes to cancel the agreement, must inform NFP bvba immediately. The traveler will have to compensate the loss incurred to NFP.
  9.2. The loss incurred by NFP bvba due to cancellation is set at:
  • 50% of the fee, when cancelling earlier than 6 months prior to the voyage;
  • 75% of the fee, when cancelling earlier than 3 months prior to the voyage;
  • 90% of the fee, when cancelling earlier than 1 month prior to the voyage;
  • 100% of the fee, when cancelling later than 1 month prior to the voyage.
  9.3. The traveler who cancels a voyage may suggest a third person to take his place. NFP bvba is free to evaluate the acceptability of this person.  If that is the case, the cancelling traveler pays only 10% cancellation fee.
 6. Cancellation by the traveler due to non-availability of the yacht.
  10.1. The traveler has the right to cancel the agreement if NFP bvba has let him know that the yacht will not be available at the place and time as projected.
  10.2. After such cancellation, NFP bvba will fully refund the fee to the traveler.
  10.3. NFP bvba is not responsible for any losses incurred to the traveler due to the non-availability of the yacht, except if the losses would be caused by mistakes from the part of NFP bvba or the skipper, or reckless behavior of the skipper.
 7. Cancellation due to damage to the yacht
  11.1. Both the traveler and NFP bvba have the right to cancel the agreement if the yacht was damaged during the voyage to such an extent that the repairs, necessary to execute the agreement, are excessive or cannot be carried out within a reasonable timeframe.
  11.2. After a valid cancellation on such grounds by the traveler or NFP bvba, NFP bvba will refund part of the fee to the traveler, equivalent to the part of the voyage that was not completed, less the costs that may have occurred relating to reaching a safe or suitable haven.
  11.3. The traveler and NFP bvba are not liable towards each other for any losses incurred relating to damage of the yacht, except if it was caused by acts of malicious intent or reckless behavior.
 8. Notice of cancellation
  12.1. Any cancellation must be done in writing, per post, telegram or any other medium allowing the proof of reception, and the agreement ends on the moment of reception. NFP bvba will confirm receipt of the message.
 9. Luggage
  The traveler will consider the limited amount of storage space in a yacht when packing. Luggage must not weigh more than 40 kg, occupy not more space than 2 large bags, and must be placed on board in such a way that they do not cause nuisance. Hard suitcases are not allowed.
 10. Complaints
  Any complaints about the execution of this agreement must be submitted in writing with motivation to NFP bvba.
 11. Dispute
  15.1. Any dispute relating to this agreement will be interpreted in terms of Belgian legislation.
  15.2. Only a Belgian judge will treat these disputes.
Deutsch
 1. Definitionen

Vereinbarung: die Reisevereinbarung zwischen NFP bvba und Passagier;

Der Passagier: derjenige der mit die NFP bvba eine Reisevereinbarung abschließt, und derjenige oder diejenigen für wem diese Reisevereinbarung abgeschlossen wird;

Die Reisesumme: die Reisesumme wie vereinbart für die Reiseperiode und die Reisestrecke;

Die Reise: die zwischen NFP bvba und Passagier vereinbarte Reise in Bezug auf Reisestrecke und auf Reiseperiode;

Das Schiff: Das Schiff das benutzt wird zur Ausführung der Vereinbarung;

Die Reiseperiode: die Periode vom Einschiffen im Abfahrtshafen bis zum an Land gehen im Ankunftshafen, wie vereinbart zwischen NFP bvba und Passagier;

Die Reisestrecke: die Strecke vom Abfahrtshafen bis zum Ankunftshafen wie NFP bvba und Passagier vereinbart haben;

 1. Anwendung

2.1. Diese AGB sind anwendbar auf die Vereinbarung zwischen NFP bvba und Passagier.

2.2. Individuelle Abweichungen von diese AGB sind nur anwendbar wenn sie schriftlich vereinbart worden sind.

 1. Verbindlichkeiten der NFP bvba

3.1. Die NFP bvba befördert Passagier und dessen Gepäck mit dem Schiff über die Reisestrecke während der Reiseperiode unter Beachtung der Vereinbarung.

3.2. Die NFP bvba strebt danach dass das Schiff sich beim Anfang der Reise in guter Ordnung befindet, für die Reisestrecke angemessen ausgestattet ist und angemessen versorgt ist.

3.3. Die NFP bvba versichert die Besatzung des Schiffes mit einem für die Reise qualifizierten Kapitän.

3.4. Die NFP bvba verpflichtet sich dazu eine Haftpflichtversicherung ab zu schließen.

3.5. In der Reisesumme eingeschlossen:

 • Miete des Schiffes mit geeigneter Besatzung
 • Gebrauch von alle zugehörigen Materialien
 • Verbrauch von Gas, Kraftstoff, Strom, Wasser
 • Hafengebühren
 • Reinigung
 • Gebrauch von Handtücher und Bettwäsche
 • Mahlzeiten und Getränke bei den Mahlzeiten
 • Mehrwertsteuer

3.6. Nicht in der Reisesumme eingeschlossen:

 • Der Transport hin und her zum Abfahrtshafen und zum Ankunftshafen
 • Eventuelle Ausflüge an Land
 • Eventueller Restaurantbesuch. Falls der Passagier eine oder mehrere Mahlzeiten nicht an Bord nützt, zum Beispiel bei einem Restaurantbesuch, gibt es keine Rückerstattung von (oder ein Teil) der Reisesumme.
 1. Verbindlichkeiten des Passagiers

4.1. Der Passagier ist verpflichtet die Anweisungen des Kapitäns und die Sicherheitsvorschriften zu folgen.

4.2. Der Passagier garantiert das er keine Schmuggelware, verbotenen Drogen, (Feuer)Waffen, gefährliche Stoffe, lebende Tiere oder andere verbotene Waren an Bord mitbringt. Der Passagier muss sich pro Land informieren was verbotene Waren sind. Der Passagier garantiert das bei der Unterzeichnung der Reisevereinbarung das Gepäck keineswegs diese Elemente enthalten wird. Der Kapitän hat das Recht sich zu überzeugen ob das Gepäck in guter Ordnung ist. Die Untersuchung des Gepäcks erfolgt im Präsenz des Passagiers, oder, wenn das unmöglich ist, im Präsenz zweier Personen.

4.3. Der Passagier erklärt dass er einen Reisepass besitzt und Visa für die Reisestrecke, gültig bis einen Monat nach der Reiseperiode. Auch soll der Passagier im Besitz sein von allen notwendigen Dokumente für die Einschiffung und Abfahrt . Der Passagier soll sich selbst informieren über diese Dokumente, und diese auch selbst anfragen und zahlen.

4.4. Der Passagier bestätigt beim Abschluss der Vereinbarung, dass seine Gesundheit so ist, dass er die Reise ohne gesundheitliche Probleme ausführen kann. Ein Passagier, der weiß, dass er an Herzprobleme , Epilepsie, Diabetes oder an eine andere Erkrankung oder Allergie leidet, die nur durch die konsequente Einnahme von Medikamente oder Diät unter Kontrolle ist, soll dieses melden an NFP bvba und /oder Kapitän.

4.5. Wenn der Passagier eine Verpflichtung nicht folgt, ist NFP bvba oder der Kapitän jederzeit berechtigt, den Vertrag zu kündigen, die Einschiffung oder den Transport zu verweigern.

Auch die Ausschiffung einer Person, die in der Stellungnahme von NFP bvba oder Kapitän:

– eine Gefahr bedeuten könnte für das Schiff, für die Besatzung oder für sich selbst,

– die in unzureichenden Zustand ist zu reisen,

– oder die Gesundheit, die Sicherheit oder das Wohlergehen der anderen Besatzungsmitglieder gefährdet;

ist nicht berechtigt auf eine Rückerstattung (eines Teils) der Reisesumme.

Der Passagier hat in diese Fälle kein Recht auf Schadensersatz.

4.6. Verschiedenheit. NFP bvba respektiert alle Menschen, unabhängig von Alter, Geschlecht, ethnischer Herkunft, sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität , physischen, psychischen und intellektuellen Fähigkeiten, sozioökonomischer Status und Religion. Vom Passagier wird erwartet, dass er/ sie diesen Respekt teilt.

4.7. Der Passagier, der die Verpflichtung nicht entspricht, ist haftbar für jegliche Schäden.

 1. Änderung der Vereinbarung

5.1. NFP bvba ist berechtigt den Reisevertrag  in einem wesentlichen Punkt zu ändern, wenn es einen gewichtigen Grund dazu gibt. Der Grund dieser Änderung, wird dem Passagier unverzüglich mittgeteilt.

5.2. Wenn sich die Reisestrecke oder die Fahrtzeit ändert durch den (erwarteten) Wetterbedingungen oder den unvorhergesehenen Umständen, dann wird der Schaden des Passagiers nicht von NFP bvba getragen. Der Passagier muss dieses berücksichtigen, wenn er sein Transport vom Zielhafen bucht.

 1. Haftung

6.1. Wenn NFP bvba haftet für Schäden an einem Passagier,  dann kann die Haftung niemals größer sein als die Entschädigung die durch die Haftpflichtversicherung von NFP bvba zur Verfügung gestellt wird.

6.2. NFP bvba haftet nur für Verlust oder Beschädigung (eines Teils) des Gepäcks, wenn der Vorfall während des Transports auftrat, und durch einen Umstand verursacht wurde, der durch einen sorgfältigen Frachtführer hätte vermieden werden können oder das ein Träger vernünftigerweise verhindern könnte.

6.3. NFP bvba haftet nicht für Waren, die für die Fahrt Probleme jeglicher Art verursachen könnten, und die gemäß Reisevertrag nicht benötigt werden. Der Kapitän darf diese Waren entfernen. Wenn NFP bvba für Beschädigung oder Verlust von Gepäck haftbar gemacht wird, dann fallen diese Waren außerhalb dieser Verbindlichkeit und werden nicht erstattet.

6.4. NFP bvba ist nicht haftbar im Falle von Verlust oder Beschädigung von Münzen, handelbaren Wertpapieren, Gold, Silber, Juwelen, Schmuck, Kunstgegenstände oder andere Wertsachen.

6.5. Der Passagier haftet für Schäden, die er oder sein Gepäck verursacht.

6.6. Der Passagier haftet für Schäden an die NFP bvba, falls eine Abweichung der Reiseroute entstehen sollte durch einen Umstand zuzuschreiben am Passagier.

 1. Versicherung

7.1. NFP bvba verfügt über die notwendige Versicherungen. Der Passagier muss selbst eine angemessene Versicherung, einschließlich einer Kündigungs- und / oder Reiseversicherung  abschließen.

 1. Zahlung

8.1. Die Zahlung muss bei der Buchung geleistet werden

8.2. Bei verspäteter Zahlung des Fahrpreises , ist der Reisende in Verzug ohne vorherige Mahnung.

.

 1. Stornierung

9.1. Wenn der Passagier die Vereinbarung kündigen möchte, muss er NFP bvba unverzüglich schriftlich informieren. Der Passagier muss NFP bvba in diesem Fall den Folgeschaden kompensieren.

9.2. Der Folgeschaden der NFP bvba wird bei Kündigung festgelegt auf:

 • 50% der Reisesumme für Stornierung bis zu sechs Monate vor Reisebegin
 • 75% der Reisesumme für Stornierung bis zu drei Monate vor Reisebegin
 • 90% der Reisesumme die Stornierung bis zu einem Monat vor Reisebegin
 • Die gesamte Reisesumme für Stornierung innerhalb der letzten vier Wochen vor Reisebegin

9.3. Der Passagier, der die Reise storniert, kann NFP bvba fragen ob eine andere Person an seiner Stelle die gebuchte Reise machen kann. NFP bvba ist frei bei der Beurteilung ob diese Person alle Bedingungen des Reisevertrages erfüllt. Wenn das der Fall ist, ist nur 10% des Gesamtbetrags fällig.

 1. Kündigung durch den Passagier aufgrund der Nichtverfügbarkeit des Schiffes

10.1. Der Passagier ist berechtigt, den Reisevertrag zu kündigen, wenn NFP bvba ihm mitteilt dass das Schiff sich nicht am Ort und Datum befindet wie im Angebot aufgegeben.

10.2. Nach gültiger Stornierung durch den Passagier auf dieser Basis, ist NFP bvba möglicherweise bereit die (oder ein Teil von der) Reisesumme an den Passagier zu zahlen.

10.3. Die NFP bvba haftet nicht für die Schäden des Passagiers im Zusammenhang mit der Nichtverfügbarkeit des Schiffes.

Es sei, der Schaden ist aus einer persönlichen Handlung oder durch Unterlassung von NFP bvba oder Kapitän entstanden; oder absichtlich verursacht worden; oder es sei, durch grob fahrlässiges Handeln, dass ein solcher Schaden daraus entsteht.

 1. Kündigung wegen Schäden am Schiff

11.1. Der Passagier und NFP bvba sind beide berechtigt, den Vertrag zu kündigen, wenn das Schiff während der Reise in dem Maβe beschädigt ist, dass das Schiff innerhalb angemessener Frist nicht zu reparieren ist.

11.2. Nachdem eine gültige Stornierung durch Passagier oder NFP bvba aus diesen Gründen geschieht, wird kein Teil der Reisesumme  im Verhältnis zu diesem Teil der Reise zurück erstattet ! Fixkosten und die Kosten für die schnelle und bequeme Ausschiffung der Reisenden werden auch berücksichtigt.

11.3.  Es gibt keine wechselseitige Haftung, zwischen Passagier und NFP bvba, für irgendwelchen Schaden entstanden aus der Beschädigung des Schiffes, es sei denn dass dieser Schaden aus eigenem Handeln oder Nachlässigkeit entsteht, es sei absichtlich, es sei rücksichtslos mit der Kenntnis dass der Schaden daraus entstehen könnten.

 1. Die Kündigung

12.1. Jede Kündigung geschieht schriftlich per Post, oder per Telegramm oder per Eilnachricht mit eindeutig nachweisbaren Empfang. Der Zeitpunkt des Empfangs beendet die Vereinbarung und wird dann auch durch NFP bvba an den Passagier bestätigt.

 1. Gepäck

Der Passagier berücksichtigt den beschränkten Stauraum für sein Gepäck. Pro Passagier darf das Gepäck nicht mehr als  40kg wiegen, darf es nicht mehr Platz  einnehmen als 2 große Taschen und soll es so an Bord so gestaut werden, dass es keine Beschwerden gibt. Koffer mit harter Schale sind nicht erlaubt.

 1. Beschwerden

Der Passagier soll die Beschwerden über die Erfüllung der Vereinbarung innerhalb von zwei Wochen, nachdem diese erstellt wurden, geschrieben und motiviert an die NFP bvba unterbreiten.

 1. Streitigkeiten

15.1. Streitigkeiten im Verband mit dieser Vereinbarung unterliegen belgischen Recht.

15.2. Nur ein belgisches Gericht ist zuständig, über Beschwerden zu entscheiden.