1. Definities
overeenkomst: de reisovereenkomst tussen NFP bvba en de reiziger;
reiziger: degene die met NFP bvba een reisovereenkomst sluit, en degene(n) ten behoeve van wie die reisovereenkomst wordt gesloten;
reissom: de reissom zoals overeengekomen voor de reisperiode en het reistraject;
reis: de tussen NFP bvba en de reiziger overeengekomen reis over het reistraject, gedurende de reisperiode;
schip: het schip dat wordt gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst;
reisperiode: de periode van inschepen in de vertrekhaven tot het van boord gaan in de doelhaven, zoals overeengekomen tussen NFP bvba en de reiziger;
reistraject: het traject van de vertrekhaven naar de doelhaven dat NFP bvba en de reiziger zijn overeengekomen;

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen NFP bvba en de reiziger gesloten overeenkomst.
2.2. Individuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Verplichtingen NFP bvba
3.1. NFP bvba vervoert de reiziger en diens bagage met het schip over het reistraject gedurende de reisperiode, met inachtneming van hetgeen in deze overeenkomst is bepaald.
3.2. NFP bvba spant zich ervoor in dat het schip zich bij aanvang van de reisperiode in goede staat bevindt, voor het reistraject voldoende is uitgerust met veiligheidsvoorzieningen en voldoende is bevoorraad.
3.3. NFP bvba bemant het schip gedurende de reis met een schipper die gekwalificeerd is voor het afleggen van die reis.
3.4. NFP bvba verplicht zich een aansprakelijkheidsverzekering te sluiten
3.5. In de reissom is inbegrepen:
• Huur van het schip met voldoende bemanning
• Gebruik van alle materiaal behorend bij het schip
• Verbruik van gas, brandstof, electriciteit, water
• Havengelden
• Schoonmaak
• Gebruik van handdoeken en bedlinnen
• Maaltijden en dranken bij de maaltijden
• BTW indien van toepassing
3.6. In de reissom is niet inbegrepen:
• Vervoer heen en terug naar vertrek- en aankomsthaven
• Eventuele uitstappen aan land
• Eventueel restaurantbezoek. In geval de reiziger ervoor kiest om een of meerdere maaltijden aan boord van het schip niet te nuttigen, bijvoorbeeld omwille van restaurantbezoek, zal hij geen aanspraak kunnen maken op restitutie van een deel van de reissom.

4. Verplichtingen reiziger
4.1. De reiziger is verplicht de aanwijzingen van de schipper en de veiligheidsvoorschriften op te volgen.
4.2. De reiziger garandeert dat hij geen smokkelwaar, verboden verdovende middelen, (vuur)wapens, gevaarlijke stoffen, levende dieren dan wel andere verboden goederen aan boord brengt. De reiziger dient zich er zelf over te informeren bij de autoriteiten van het/de betreffende land(en) wat een verboden goed is. De reiziger garandeert bij ondertekening van de reisovereenkomst dat de bagage van de reiziger de genoemde zaken niet bevat. De schipper is gerechtigd zich te overtuigen van de aard of de gesteldheid van de bagage, indien hij vermoedt dat hij, de aard of de gesteldheid van de door de reiziger aan boord gebrachte bagage kennende, deze niet aan boord zou hebben toegelaten. De schipper zal dit onderzoek alleen doen in aanwezigheid van de reiziger of, wanneer dit niet mogelijk is, in bijzijn van twee personen van wie overigens geen hulp verlangd zal kunnen worden.
4.3. De reiziger garandeert dat hij in het bezit is van een paspoort en van visa die nodig zijn voor het reistraject, en die geldig zijn tot een maand na de reisperiode. Tevens dient de reiziger te beschikken over eventuele andere documenten die nodig zijn om in de vertrekhaven aan boord te gaan en in de doelhaven van boord te gaan. De reiziger dient zichzelf te informeren over de benodigde documenten en dient deze zelf aan te vragen en te bekostigen.
4.4. De reiziger bevestigt met het sluiten van de overeenkomst dat zijn gezondheid zodanig is dat hij de reis zonder gezondheidsproblemen kan volbrengen. Een reiziger die weet dat hij lijdt aan hartklachten, epilepsie, diabetes of een aandoening die alleen dankzij consequent medicijngebruik onder controle kan worden gehouden, of bepaalde voedselallergieën, dient daarvan bij het sluiten van de overeenkomst melding te maken aan NFP bvba en/of de schipper.
4.5. Indien de reiziger een verplichting niet nakomt is NFP bvba of de schipper op ieder moment gerechtigd de overeenkomst op te zeggen, de inscheping of het vervoer te weigeren of de ontscheping te bevelen van een opvarende die naar het oordeel van NFP bvba of haar schipper een gevaar vormt voor het schip, de opvarenden of voor zichzelf, die in onvoldoende conditie verkeert om te reizen, of die de gezondheid, de veiligheid of het welzijn van de overige opvarenden in gevaar brengt. In dat geval heeft de reiziger geen recht op restitutie van (een deel van) de reissom. NFP bvba is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.

4.6. Diversiteit. NFP bvba respecteert alle mensen, ongeacht leeftijd, gender, etnisch-culturele afkomst, seksuele geaardheid en genderidentiteit, lichamelijke, psychische en verstandelijke mogelijkheden, socio-economische status, en levensbeschouwing. Van de reiziger wordt verwacht dat hij/zij dit respect deelt.

4.7. De reiziger die een verplichting niet nakomt is aansprakelijk voor schade van NFP bvba die daarmee verband houdt.

5. Wijziging overeenkomst
5.1. NFP bvba is bevoegd de reisovereenkomst te wijzigen, op een wezenlijk punt alleen indien daar een gewichtige reden voor is. De reden van de wijziging wordt de reiziger onverwijld medegedeeld.
5.2. Indien het reistraject of de reisperiode wijzigt door (verwachte) weersomstandigheden of onvoorziene omstandigheden dan komt schade van de reiziger die daarvan het gevolg is niet voor rekening van NFP bvba. De reiziger dient daar bij het boeken van zijn vervoer vanuit de doelhaven rekening mee te houden.

6. Aansprakelijkheid
6.1. Indien NFP bvba aansprakelijk is voor schade aan de persoon van een reiziger, kan die aansprakelijkheid nooit tot een grotere schadevergoedingsplicht leiden dan het bedrag waarvoor een door NFP bvba gesloten aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.
6.2. NFP bvba is alleen aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verlies dan wel beschadiging van (een deel van) de bagage, indien het voorval dat hiertoe leidde zich voordeed tijdens het vervoer en voor zover dit voorval is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder had kunnen vermijden of waarvan een vervoerder de gevolgen redelijkerwijs had kunnen verhinderen.
6.3. NFP bvba is niet aansprakelijk voor goederen die niet nodig zijn voor het maken van de reis overeenkomstig de reisovereenkomst die problemen kunnen veroorzaken van welke aard dan ook. De schipper houdt zich het recht voor betreffende zaken van boord te (laten) verwijderen. Indien NFP bvba aansprakelijk gehouden kan worden voor beschadiging of verlies van bagage dan vallen voornoemde artikelen buiten deze aansprakelijkheid en komen zodoende nooit voor een vergoeding in aanmerking.
6.4. NFP bvba is niet aansprakelijk in geval van verlies of beschadiging van geldstukken, verhandelbare documenten, goud, zilver, juwelen, sieraden, kunstvoorwerpen of andere zaken van waarde.
6.5. De reiziger is aansprakelijk voor schade die hij of zijn bagage veroorzaakt.
6.6. De reiziger is aansprakelijk voor schade van NFP bvba die ontstaat doordat van het reistraject moet worden afgeweken door een aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid.

7. Verzekering
7.1. NFP bvba beschikt over de nodige verzekeringen. De reizigers dienen zelf zorg te dragen voor voldoende verzekering, zoals een annuleringsverzekering en/of een reisbijstandverzekering.

8. Betaling
8.1. De reiziger dient de reissom te betalen bij boeking.
8.2. Bij niet tijdige betaling van de reissom is de reiziger zonder ingebrekestelling in verzuim.

9. Annulering
9.1. Indien de reiziger de reisovereenkomst wil annuleren dient hij NFP bvba daarvan terstond, schriftelijk in kennis te stellen. De reiziger dient NFP bvba in dat geval de schade te vergoeden die zij daardoor lijdt.
9.2. De schade die NFP bvba door een annulering lijdt wordt vastgesteld op:
• 50% van de reissom, bij annulering tot zes maanden voor aanvang van de reisperiode;
• 75% van de reissom bij annulering tot drie maanden voor de aanvang van de reisperiode;
• 90% van de reissom bij annulering tot een maand voor aanvang van de reisperiode;
• De volledige reissom bij annulering vanaf een maand voor aanvang van de reisperiode.
9.3. De reiziger die een reis annuleert kan NFP bvba verzoeken of een derde in zijn plaats de geboekte reis mag maken. NFP bvba is vrij in haar beoordeling of die derde aan alle voorwaarden van de reisovereenkomst voldoet en voor haar acceptabel is. Als dat het geval is, is de reiziger niet meer dan 10% van de reissom verschuldigd.

10. Opzegging door de reiziger wegens het niet beschikbaar zijn van het schip
10.1. De reiziger is gerechtigd het Reiscontract op te zeggen wanneer hem door NFP bvba is medegedeeld is dat het schip niet op de datum en de plaats, als aangegeven in de aanbieding, te zijner beschikking is of zal kunnen zijn.
10.2. Na een geldige opzegging door de reiziger op deze grond zal NFP bvba de eventueel reeds door de Reiziger betaalde (delen van de) reissom aan de reiziger terugbetalen.
10.3. NFP bvba is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de reiziger ontstaan in verband met het niet ter beschikking zijn van het schip, tenzij de schade is ontstaan uit een eigen handelen of nalaten van NFP bvba of de schipper, dan wel met opzet die schade veroorzaakt te hebben, hetzij door roekeloos handelen met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit voort zou vloeien.

11. Opzegging wegens beschadiging schip
11.1. De reiziger en NFP bvba zijn beiden gerechtigd de overeenkomst op te zeggen wanneer het schip tijdens de reis, zonder dat het vergaan is, zodanig beschadigd blijkt te zijn dat het schip het herstel, nodig voor de uitvoering van de overeenkomst, niet waard is of dat dit herstel binnen redelijke tijd niet mogelijk is.
11.2. Na een geldige opzegging door de reiziger of door NFP bvba op deze grond zal NFP bvba het deel van de reissom aan de reiziger terugbetalen, evenredig aan dat deel van de reis dat niet is uitgevoerd, verminderd met eventuele vaste kosten en kosten verband houdende met het bereiken van de in redelijkheid meest geschikte haven of plaats voor de spoedigste ontscheping van de reizigers.
11.3. De reiziger alsmede NFP bvba zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan in verband met beschadiging van het schip, tenzij en voor zover de schade is ontstaan uit een eigen handelen of nalaten, geschied hetzij met opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.

12. Bericht van opzegging
12.1. Iedere opzegging geschiedt schriftelijk per post, per telegram of enig ander spoedbericht, waarvan de ontvangst duidelijk aantoonbaar is en de overeenkomst eindigt op het ogenblik van ontvangst daarvan. Op het moment van ontvangen zal NFP bvba de reiziger een bevestiging van ontvangst geven.

13. Bagage
De reiziger houdt bij het samenstellen van zijn bagage rekening met de beperkte hoeveelheid bergruimte aan boord van een schip. Bagage mag per reiziger niet zwaarder wegen dan 40kg, niet meer ruimte innemen dan 2 grote tassen, en dient aan boord zo te worden geplaatst dat daarvan geen hinder wordt ondervonden. Koffers met een harde schaal zijn niet toegestaan.

14. Klachten
De reiziger dient klachten over de uitvoering van de overeenkomst binnen twee weken nadat deze zijn ontstaan, schriftelijk en gemotiveerd in te dienen bij NFP bvba.

15. Geschillen
15.1. Op geschillen die verband houden met deze overeenkomst, is Belgisch recht van toepassing.
15.2. Alleen een Belgische rechter is bevoegd om over die geschillen te oordelen.